Hoofdstuk 13: Definiëren

Definiëren is het vastleggen van de betekenis van een begrip (een woord of woordgroep). Het doel van het geven van een definitie is dat de zender (spreker, schrijver) en de ontvanger (luisteraar, lezer) hetzelfde onder het begrip verstaan. Op deze manier kan miscommunicatie worden voorkomen.

Elke definitie is opgebouwd uit twee delen: het definiëndum en het definiëns. Het definiëndum is het begrip dat gedefinieerd wordt (het linkerdeel van de definitie), en het definiëns bestaat uit de woorden waarmee de betekenis wordt gegeven (dus het rechterdeel).

In dit hoofdstuk komt eerst aan bod wanneer het raadzaam is een definitie te geven. Vervolgens worden de belangrijkste soorten van definities beschreven en toegelicht. De laatste paragraaf gaat over de eisen voor een deugdelijke definitie.