Uitgangspunten rekenen-wiskunde

 

Katern Rekenen-wiskunde op de basisschool

Dit katern hoort bij de serie Reken-wiskundedidactiek en gaat over de in de Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs, opgenomen zogenoemde globale theorie.

Katern Rekenen-wiskunde op de basisschool

Kerndoelen rekenen-wiskunde
De doelen voor het basisonderwijs zijn door de overheid vastgelegd. Dit heten de kerndoelen.

 

Meer informatie over de kerndoelen reken-wiskundeonderwijs vind je bij:

Referentiekader taal en rekenen
De Kerndoelen zijn voor rekenen en taal nader uitgewerkt in het Referentiekader. Hierin staat precies omschreven wat leerlingen eind basisonderwijs, eind voortgezet onderwijs en eind mbo moeten kunnen en kennen. Meer informatie over het Referentiekader en over doorlopende leerlijnen taal en rekenen vind je eronder.

Uitgangspunten reken-wiskundeonderwijs
Een vijftal belangrijke principes van vakdidactiek rekenen-wiskunde worden samen wel aangeduid als realistisch reken-wiskundeonderwijs. Deze staan beschreven in paragraaf 3 Vakdidactiek rekenen-wiskunde, uit het katern Rekenen-wiskunde op de basisschool.

Opbrengstgericht reken-wiskundeonderwijs
Opbrengstgericht werken betekent systematisch en planmatig werken aan (verdere) verbetering van de onderwijsresultaten. Je vindt veel informatie hierover en praktische tips op deze website van de PO-raad.

Zorgverbreding rekenen-wiskunde /Diagnostische cyclus
Dit document is in ontwikkeling.

Kennisbasis rekenen-wiskunde
In de Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de pabo staat vastgelegd wat de (aanstaande) leraar basisonderwijs moet weten van rekenen-wiskunde en wat de professionele gecijferdheid van een leraar basisonderwijs inhoudt. De landelijke kennistoets rekenen-wiskunde die vanaf 2014 wordt afgenomen is gebaseerd op de terugkerende paragrafen ‘Kennis van rekenen-wiskunde’.

Zie voor meer informatie over de kenisbasis, gekoppeld aan de serie Reken- wiskundedidactiek: Algemeen → Serie Reken-wiskundedidactiek van ThiemeMeulenhoff.

Vakspecifieke competenties rekenen-wiskunde
Voor de pabo zijn voor een aantal basisschoolvakken specifieke competenties geformuleerd. Deze beschrijven wat de leraar basisschool moet kunnen. Er worden ook praktijkvoorbeelden bij gegeven (SLO, Enschede, September 2005).