Elke leereenheid bestaat uit twee thema's. Een thema omvat:

- Een leercasus
- Vragen en opdrachten bij de leercasus
- Links naar extern bronmateriaal
- Praktijkopdrachten
- Leesteksten

Een leereenheid sluit af met een eindtoets over beide thema's.

Leercasus

Een leercasus is bedoeld om kennis over het onderwerp aan te reiken en deze te leren toepassen.

Onderdelen van een leercasus zijn:
- Een mondelinge toelichting op de praktijksituatie
- Videocasus
- Leesteksten

Vragen en opdrachten

Bij elke leercasus vind je de Vragen. Daarachter staan vragen en opdrachten bij de betreffende videocasus.

Het betreft verschillende soorten vragen.

- Meerkeuzevragen
- Stellingen
- Combinatievragen
- Invulvragen
- Essayvragen
- Discussievragen

De opdrachten zijn bedoeld ter verdieping en om de kennis te leren toepassen.

Beantwoording van vragen

- Bij de meerkeuzevragen kies je één of meer antwoordmogelijkheden.
- Bij stellingen kun je kiezen uit Waar/Niet waar.
- Bij combinatievragen moet je keuzemogelijkheden uit twee kolommen aan elkaar koppelen.
- Bij invulvragen wordt gevraagd naar een specifiek woord of een woordcombinatie (zonder lidwoorden invullen).
- Bij uitgebreide essayvragen bestaat de mogelijkheid het antwoord in te vullen en te bewaren.
- Bij een discussievraag is geen antwoordmogelijkheid aanwezig. Het is een aanzet tot discussie in je groep.

Links naar extern bronmateriaal

In de vragen en opdrachten wordt regelmatig gelinkt naar extern bronmateriaal dat via internet benaderd kan worden.

Open vragen en opdrachten

Met behulp van open vragen en praktijkopdrachten kun je het geleerde toepassen. Binnen het competentiegerichte leren is dat een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Bij elke leereenheid zijn opdrachten geformuleerd. Voer deze opdrachten uit vóórdat je aan de eindtoets begint. Het vraagt samenwerking met andere studenten.

Antwoorden op de open vragen kun je invullen in een apart Wordformulier, dat je via een link aan het begin van de toets kunt oproepen. Indien gewenst kun je ze printen.

Leesteksten

In elke leereenheid is een aantal relevante leesteksten opgenomen. Deze handelen over het onderwerp van het leerobject.

De leesteksten moeten gebruikt worden bij de beantwoording van de vragen. Achter de link Leesteksten vind je een overzicht van alle leesteksten bij de leereenheid. Deze kun je eventueel printen.

Bij veel vragen moet je gebruikmaken van het bijbehorende Basisboek Opvoedingsvraagstukken. De kennis uit dit boek is onontbeerlijk om de eindtoets met goed gevolg te doorlopen.

Eindtoets

Wanneer je de beide leercasus hebt doorlopen en de vragen en opdrachten hebt doorgewerkt, beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om de eindtoets te maken.

In de eindtoets komt al het geleerde terug. De toets bestaat uit meerdere soorten vragen:
- Meerkeuze- en invulvragen
- Opdrachten

De antwoorden op de eindtoets-vragen staan aan het einde van de pdf met toetsvragen.

Normering: 70% of meer goede antwoorden is voldoende. Het percentage is makkelijk te berekenen: aantal goede antwoorden gedeeld door het aantal vragen, *100.