School Video Interactie Begeleiding

School Video Interactie Begeleiding is een specifieke manier om je te scholen in het leiden en begeleiden van groepen. Dit is een methode waarbij door middel van video-opnames gewerkt wordt aan optimalisering van het pedagogisch klimaat in de klas.

Als gevraagd wordt, bij welke leraar men opnieuw in de klas zou willen zitten, weet iedereen wel een juf of meester te noemen. Maar waarom je je bij die juf of meester lekker voelde is moeilijk onder woorden te brengen.
Goed onderwijs houdt rekening met de behoeften van het kind: autonomie, je competent voelen en relatie. De competenties van de leerkracht moeten hierop aansluiten. Zij moet in staat zijn tot interactie, tot instructie en tot klassenmanagement. En die juf of meester waaraan jij goede herinneringen hebt, kon dit waarschijnlijk als de beste.

Dit is precies het terrein waarop SVIB inhaakt. Via deze methodiek wordt geanalyseerd hoe het contact is tussen leerkracht en kind(eren). Daarna wordt geanalyseerd hoe de leerkracht zijn lessen organiseert en hoe zij instructie geeft. Dat alles wordt uiteengerafeld in een overzichtelijk aantal observatiepunten.

  •  SVIB richt zich op het versterken van geslaagde interacties en interventies tussen leerkracht en kind. Veel methodieken gaan juist uit van het negatieve, dus de niet-geslaagde interacties en interventies. SVIB doet het tegenovergestelde. Goede aspecten worden als het ware wendbaar gemaakt en kunnen daardoor bijdragen aan verbetering van minder goede aspecten.
  •  SVIB is gericht op de interactie in samenhang met klassenmanagement en didactiek.
  •  SVIB analyseert de mogelijkheden die er zijn in het contact tussen leerkracht en leerling.
  •  SVIB is een hulpmiddel bij het samen zoeken naar alternatieven die haalbaar zijn en direct uitvoerbaar in de praktijk.
  • SVIB gaat uit van de mogelijkheden van de onderwijsgevende in zijn concrete situatie.

SVIB wordt gezien als een concrete praktische manier van directe ondersteuning en begeleiding. Begeleiding met behulp van SVIB kan op verschillende manieren vorm krijgen. Tijdens de stage kan SVIB ingezet worden, maar ook als je voor de klas staat kun je m.b.v. videobeelden een goed zicht krijgen op je handelen.

Een SVIB-begeleiding verloopt in grote lijnen op de volgende manier.

 SVIB-begeleiding gaat altijd uit van een vraag/werkpunt van de student/leerkracht.

Je hebt een vraag m.b.t. jouw lesgeven en je wilt daarbij op een concrete-praktische manier geholpen worden. Het is belangrijk om de vraag concreet te formuleren en jezelf niet buiten haakjes te plaatsen. SVIB richt zich immers op de student/leerkracht.

 De eerste opname wordt gemaakt, door een begeleider die bevoegd is om SVIB begeleiding te geven.   

 Het enige wat dan gebeurt is dat er een opname gemaakt wordt van een gewone lessituatie. Voor een SVIB/begeleiding hoef je geen specifieke les/activiteit uit te voeren.
 Nabespreken van de opname.

 De video-opname wordt besproken aan de hand van een kijkwijzer. Dit is een analyseformulier waarop de interactie in kleine onderdelen uiteengerafeld wordt. Dat is even wennen. Maar doordat je de videoband kunt stilzetten en terugspoelen kun je deze kleine aspecten duidelijk waarnemen. De begeleider zal vooral de nadruk leggen op datgene wat goed gaat.
Er wordt een afspraak gemaakt m.b.t. een werkpunt, je gaat gedurende ongeveer drie weken aan dit werkpunt werken daarna wordt er weer een afspraak gemaakt voor een nieuwe opname. Een tussenperiode van drie weken is normaal, je hebt tijd nodig om te oefenen.

 Tweede opname wordt gemaakt.  De procedure is precies dezelfde als de eerste keer. Er wordt een opname gemaakt van een lessituatie. Over het algemeen wordt er niet langer dan een half uur gefilmd.
 Nabespreken 2e opname.  Hier herhaalt zich de procedure van de 1e nabespreking, maar de nadruk ligt op je werkpunt. Waaraan zou je gaan werken. Weer zal de nadruk gelegd worden op wat je goed doet.Indien noodzakelijk wordt het werkpunt nader geconcretiseerd, soms wordt er een werkpunt toegevoegd. Er wordt een afspraak gemaakt voor een 3e opname.
 Derde opname wordt gemaakt.  De procedure is dezelfde als de vorige twee keren. De bedoeling van deze 3e opname is, om te analyseren of het nieuwe gedrag zich verankerd heeft.
 Nabespreken 3e opname.

 Dit is over het algemeen de laatste fase. De opname en vooral de werkpunten komen in de nabespreking aan de hand van de analyseformulieren en de inbreng van de student aan de orde. De SVIB/begeleiding wordt afgesloten. Samen kijkt men terug op het proces en bespreekt wat deze begeleiding heeft opgeleverd.

Op de website die hoort bij ‘Leren op de werkplek’(ThiemeMeulenhoff), www.pabolerenopdewerkplek.nl,  vind je de kijkwijzer die gebruikt wordt bij de SVIB-begeleiding. Zoals je daarop kunt zien staat de interactie tussen jou en de klas of het individuele kind centraal. ‘Volgen’ is een belangrijk begrip. Het is belangrijk dat de kinderen de leerkracht kunnen volgen (daarom maakt zij gebaren, spelen stem en mimiek een grote rol, enzovoort) en dat de leerkracht de kinderen volgt. Zij moet alert zijn op signalen van kinderen, hen bevestigen in hun aanwezigheid en zij moet in staat zijn om een adequate beurtverdeling te hanteren, waarbij beurten ook worden afgesloten.

Soms vergeten leerkrachten om tegen kinderen te zeggen, dat het goed is wat ze gedaan hebben, dat ze klaar zijn met hun opdracht, hen een knikje te geven, of op een andere manier duidelijk maken dat ze ‘klaar’ zijn. Op de tweede pagina komen de aspecten rond didactiek (instructie) en klassenmanagement aan de orde.

Wil je zien hoe SVIB werkt? Klik dan door naar: www.leraar24.nl/video/3501