Kwaliteitskaders of kernkaders primair onderwijs

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en bij dat toezicht hanteert zij kwaliteitskaders of kernkaders.

Onderwijs is verplicht via de grondwet. Elk kind is leerplichtig op de 1e van de maand volgend op haar 5e verjaardag. Onderwijs moet echter wel aan eisen voldoen, het is immers de bedoeling dat kinderen zich ontwikkelen en kennis krijgen van de wereld om hen heen en kennis hebben om zich in die wereld thuis te voelen.

In de wet op het primair onderwijs (www.wetten.overheid.nl/BWBR0003420 ) kun je lezen welke vakken (artikel 9) er gegeven moeten worden. In de kerndoelen (zie hiervoor) wordt aangegeven wat kinderen over een bepaald thema/onderwerp moeten weten. Dat alles wordt gecontroleerd door de inspectie. Deze controle is openbaar, dat wil zeggen, dat de gegevens die de inspectie van scholen verzameld door derden (o.a. via internet) ingezien kunnen worden.

De inspectie is ook de instantie die door middel van haar controletaak weet of scholen voldoende of onvoldoende presteren. Als scholen onvoldoende presteren komen zij onder verscherpt toezicht en moet de school binnen een bepaalde termijn verbeteringen laten zien. Lukt dat niet, dan ontvangt de school geen subsidie meer en gaat zij ‘failliet’.

Op de volgende site kun je de kernkaders (1 – 9) vinden die het hart vormen van het toezicht van de inspectie.

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs