Colofon

Auteurs
Jaap Buitink
Jan Ebskamp
Richard Groothoff

Inhoudelijke redactie
Jaap Buitink

Advies
Victor van den Bersselaar
Lia van Doorn
Mathilde Fassaert
Nel Jagt
Lou Jagt

Tot slot zijn de auteurs, samen met de uitgever, dank verschuldigd aan de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Met deze beroepsvereniging is vruchtbaar overleg gevoerd over deze uitgave, met name de teksten waarin de NVMW wordt genoemd.

De NVMW heeft toestemming gegeven voor het citeren van alle artikelen uit de beroepscodesvoor de maatschappelijk werker, de sociaalagogisch werker en de jeugdzorgwerker.

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs.

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: www.thiememeulenhoff.nl of via onze klantenservice (088) 800 20 16.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl/). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.