Overzicht relevante links

Hieronder een lijst met weblinks die in het boek Moresprudentie worden genoemd of op een andere manier relevant zijn voor beroepsethiek in het sociaal werk.

 

1. Beroepscodes in het sociaal werk

Beroepscodes zijn hier in te zien of te downloaden (eventuele zoekterm: ‘beroepscode’):

Beroepscode voor de cliëntondersteuner: www.bcmb.nl

Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional: www.bpsw.nl/publicaties

Beroepscode kinder- en jongerenwerk: www.bvjong.nl

Beroepscode voor de maatschappelijk werker: www.bpsw.nl/publicaties

Beroepscode voor de sociaalagogisch werker: www.bpsw.nl/publicaties

Beroepscode voor de sociaal werker (werkgebied Welzijn & MaDi): www.sociaalwerkversterkt.nl/sites/sociaalwerkversterkt.nl/files/bestanden/documenten/Beroepscode-voor-sociaal-werker.pdf

 

2. Overige relevante websites

Hieronder een lijst met weblinks die in het boek Moresprudentie worden genoemd of op een andere manier relevant zijn voor beroepsethiek of de professionalisering in het sociaal werk.

www.alcoholdebaas.nl
Deze website is ontwikkeld voor mensen die de alcohol de baas willen blijven. Met de mogelijkheid van een online behandeling. En feiten, tips en informatie over alcohol en drinken.

www.arboportaal.nl/onderwerpen/seksuele-intimidatie
Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Werkgevers zijn verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.

www.bcmb.nl
De Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) zet zich in om cliëntondersteuners te versterken.

www.beroepseer.nl
Stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit. De stichting gelooft dat professionals die de kracht van Beroepstrots bezitten optimaal bijdragen aan goede dienstverlening.

www.beroepshoudingindezorg.nl
Deze site nodigt je uit om kritisch na te denken over de manier waarop je in je werk staat en met collega's en zorgvragers omgaat. Anders gezegd, hoe je je als professional gedraagt.

www.bpsw.nl
BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.

www.bpsw.nl/publicaties/handreiking-geheimhouding-privacy/
In de uitgave Handreiking Geheimhouding & Privacy van de BPSW over geheimhouding en privacy staat de bestaande wet- en regelgeving die voor professionals in het sociaal werk van toepassing kan zijn, kort uitgelegd. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten in kaders, zoals deze zijn te vinden op wetten.overheid.nl.

http://www.bpsw.nl/actueel/vakblad-sociaal-werk
Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is het medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk.

www.buitinkbeleidsadvies.nl
Met nieuws, ontwikkelingen en achtergronden over beroepsethiek, beroepscode en professionaliteit in het sociaal werk.

www.bvjong.nl
De BVjong heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

www.cnv.nl
Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen.
Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

www.competentieweb.nl
In Nederland werken ruim 200.000 professionals in de sociale sector. Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden.

www.deervaringsdeskundige.nl
Deze site wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen. Voor mensen die werken aan herstel van zichzelf of een ander daarin ondersteunen. En voor organisaties die ervaringsdeskundigen willen inzetten in het reguliere werkveld.

www.denederlandsegrondwet.nl
Deze site wil iedereen in staat stellen kennis te maken met de inhoud en de betekenis van de Grondwet.

https://ditishetsociaalwerk.nl
Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande houden en aantonen dat wat zij doen, werkt?

www.duidelijkoveragressie.nl
Deze website is een onderdeel van de campagne 'Wees duidelijk over agressie'. Dit is een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg. De website is specifiek bedoeld voor zorgverleners die de implementatie van anti-agressiebeleid een duidelijke stap verder willen brengen.

www.dwangindezorg.nl
Dwang in de zorg bij psychische problemen; Informatie over instellingen en professionals die betrokken kunnen zijn bij een gedwongen opname of behandeling.

www.eigen-kracht.nl
Eigen Kracht gaat over zelf de regie houden. Ook als het tegenzit en mensen te maken krijgen met hulpverlening. Over een plan met oplossingen maken, met mensen die belangrijk voor je zijn. Over meedenken. En over samenwerken om het plan uit te voeren.

www.ethicas.nl
Ethicas wil je met deze site informeren, inspireren en motiveren om aan ethiek te doen in jouw eigen zorgpraktijk.

www.ethiektest.nl
Ethiektesten zijn ontwikkeld door Met Waarden Helen om mensen te prikkelen stil te staan bij dilemma's die men dagelijks tegenkomt. Door deze testen komen mensen makkelijk in gesprek over deze vraagstukken. Het geeft openheid en het stimuleert de creativiteit om deze zaken aan te pakken. Voor verschillende soorten omstandigheden zijn de testen op deze site ontwikkeld.

www.ethische-dilemmas.nl
Op deze site worden fictieve en reële voorbeelden van dilemma's verzameld en ook van feedback voorzien.

www.fcb.nl
FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk in de branches Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk.

www.fnv.nl
De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland.
Een vakbond is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

www.ifsw.org
De Internationale Federatie van Social Workers (IFSW) is een wereldwijde organisatie die streeft naar sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en sociale ontwikkeling door het bevorderen van sociaal werk, modellen van beste praktijken en het faciliteren van internationale samenwerking.

http://www.intermobiel.com/Themas/Seksualiteit/article/967/Professionals-in-de-zorg
Hier vind je de informatie over seks met een lichamelijke handicap ingedeeld in de rubrieken doelgroep, professionals en algemene informatie.

www.jeugdconnect.nl
JeugdConnect bevat handige apps voor jongeren en professionals. JeugdConnect wordt stap voor stap opgebouwd en uitgebreid met nieuwe apps. JeugdConnect is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

www.jeugdzorgnederland.nl
Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Zij ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

www.knmg.nl/euthanasie
De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder euthanasie mogelijk is. Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan worden verlicht.

www.mee.nl
MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. Wij streven naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden.

www.mensenrechten.nl
Bij het College voor de Rechten van de Mens kun je terecht met vragen over discriminatie en andere mensenrechten in Nederland. Je kunt misstanden melden en je kunt je discriminatieklacht voorleggen. Ook geven we advies en denken we mee over wat je nog meer kunt doen.

www.moresprudentie.nl
Deze website biedt informatie over het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk. Studenten en docenten vinden er ook een grote hoeveelheid vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met de hoofdstukken in het boek.

www.movisie.nl
Wat is bekend over wat werkt bij het oplossen van sociale vraagstukken en hoe kan je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? Movisie ondersteunt bij het onderzoeken van wat werkt in de sociale sector.

www.nji.nl
Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

www.nvo.nl
De NVO is de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen,  de beroepsvereniging voor academisch opgeleide (ortho)pedagogen en onderwijskundigen.

www.professionalisereninwelzijn.nl
Deze site geeft informatie over beroepsontwikkeling, opleiding, scholing en feiten en cijfers binnen de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

https://professionaliseringjeugdhulp.nl 
Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming richt zich op professionals die werken op hbo-niveau of hoger. Binnen dit programma krijgen voor jouw werk belangrijke thema’s vorm.

www.psynip.nl
Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van (kinder- en jeugd-) psychologen.

www.rechtspraak.nl
Alles over recht en rechtspraak in Nederland.

www.registerplein.nl
Door beroepsregistratie werken sociaal professionals volgens de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en zijn zij aanspreekbaar op hun handelen. Door zich te registreren laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden aan kwetsbare cliënten in complexe situaties.

www.richtlijnenjeugdhulp.nl
Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om de professional te ondersteunen in het  dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen. Daarmee beslissen professional en cliënt samen over de best passende hulp.

www.rijksoverheid.nl
Dit is dé website van het Rijk. Informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.

www.skjeugd.nl
De stichting SKJ tracht haar doel te bereiken door:
- het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
- het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak;
- het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.

https://sociaal.net/analyse-xl/sociale-rechtvaardigheidsberoep
Sociaal werk is een sociale rechtvaardigheidsberoep. Acht opdrachten voor de toekomst.

www.sociaalwerknederland.nl
Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), en beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid. Doel: de branche een zo gunstig mogelijke uitgangspositie geven om haar maatschappelijk relevante rol optimaal te vervullen.

www.sociaalwerkversterkt.nl
Sociaal Werk Versterkt richt zich op de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Burgers, cliënten, opdracht- en werkgevers moeten ervan op aan kunnen dat sociaal werkers vakbekwaam zijn.

www.socialevraagstukken.nl
Op deze site publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

www.sozio.nl
Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein

https://veiligthuis.nl/
Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling.
(Tip: lees ook de blogs van Kirsten Regtop over hoe de verbeterde Meldcode bij huiselijk geweld zich verhoudt tot de zwijgplicht en beroepscode.)

www.vereniginghogescholen.nl
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen.
De hbo bachelor-opleidingen in de sociaal agogische sector moeten zich onder de nieuwe paraplunaam ‘Hogere Sociale Studies’ gaan richten op drie basisprofielen sociaal werk: integraal sociaal werk, sociaal werk langdurige zorg (ouderen gehandicapten, etc.) en sociaal werk in het brede jeugddomein.

www.vptz.nl
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden.

www.zorgethiek.nl
Ethiek is voor CNV Zorg & Welzijn een belangrijk thema. Bijna iedereen die in de sector werkt heeft er namelijk mee te maken. Daarbij gaat het niet alleen over grote ethische dilemma’s als abortus en euthanasie, maar ook lastige vraagstukken uit de dagelijkse praktijk.

www.zorgwelzijn.nl
In Zorg+Welzijn lees je relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns en handige tips ter ondersteuning voor het dagelijks werk in het sociaal domein.

www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); een wet in het kader van zorg en ondersteuning.

Wijzigingen voorbehouden.

U kunt wijzigingen, aanvullingen of andere opmerkingen doorgeven aan de uitgever; klik hier voor het contactformulier:
https://www.thiememeulenhoff.nl/contact#contactformulier