Overzicht relevante links

Hieronder een lijst met weblinks die in het boek Moresprudentie worden genoemd of op een andere manier relevant zijn voor beroepsethiek in het sociaal werk.

 

www.alcoholdebaas.nl
Deze website is ontwikkeld voor mensen die de alcohol de baas willen blijven. Met de mogelijkheid van een online behandeling. En feiten, tips en informatie over alcohol en drinken.

www.bamw.nl
Het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers/BAMw is hét kwaliteitskeurmerk dat cliënten helpt professionals te herkennen. Het BAMw toetst of de geregistreerde zich aantoonbaar schoolt, competenties onderhoudt en continu bij blijft op zijn of haar vakgebied. Met het keurmerk BAMw profileren professionals zich binnen hun werksector.

www.beroepseer.nl
Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen.

www.beroepshoudingindezorg.nl
Deze site nodigt je uit om kritisch na te denken over de manier waarop je in je werk staat en met collega's en zorgvragers omgaat. Anders gezegd, hoe je je als professional gedraagt. 

www.buitinkbeleidsadvies.nl
Met nieuws en ontwikkelingen over (beroepsethiek in) het sociaal werk en trainingen over beroepsethiek.

www.casusconsult.nl
CasusConsult biedt hulpverleners de mogelijkheid om digitaal kennis te delen:

  • in (besloten) kennisgroepen kennis delen: met name casussen, maar ook visies, artikelen, nieuws, etc. Met automatische digitale archivering;
  • gevallen of vragen voorleggen aan collega’s of experts en discussiëren over casussen en thema’s. Deelnemers bepalen wat voor andere deelnemers zichtbaar is;
  • bij elke tekst automatische suggesties bekijken met vergelijkbare casussen, artikelen of weblinks of een gerichte zoekmachine benutten.

www.competentieweb.nl
Competentieweb biedt u de mogelijkheid om in landelijke competentieprofielen te zoeken of zelf uw eigen competentieprofiel samen te stellen. De website is bedoeld voor beroepskrachten, directeuren, P&O'ers en opleidingscoördinatoren.

www.dagvandemaatschappelijkwerker.nl
Maatschappelijk werkers hebben hun bestaansrecht meer dan bewezen. Op 26 mei 1962 werd de eerste Beroepscode voor de Maatschappelijk werker een feit. De beroepscode is dé basis voor goed en professioneel maatschappelijk werk in het verleden, nu en in de toekomst. En daarop zijn maatschappelijk werkers met recht trots. Daarom viert de  NVMW viert op 26 mei de Dag van de Maatschappelijk Werker.

www.dwangindezorg.nl
Dwang in de zorg bij psychische problemen; Informatie over instellingen en professionals die betrokken kunnen zijn bij een gedwongen opname of behandeling.

www.e-hulp.nl
Online hulpverlening is hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie. Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg.

www.ethicas.nl
Ethicas wil je met deze site informeren, inspireren en motiveren om aan ethiek te doen in jouw eigen zorgpraktijk.

www.ethiek.nl
Deze website biedt informatie over ethiek en filosofie.

www.ethiektest.nl
Ethiektesten zijn ontwikkeld door Met Waarden Helen om mensen te prikkelen stil te staan bij dilemma's die men dagelijks tegenkomt. Door deze testen komen mensen makkelijk in gesprek over deze vraagstukken. Het geeft openheid en het stimuleert de creativiteit om deze zaken aan te pakken. Voor verschillende soorten omstandigheden zijn de testen op deze site ontwikkeld.

www.ethische-dilemmas.nl
Op deze site worden fictieve en reële voorbeelden van dilemma's verzameld en ook van feedback voorzien.

www.hetnieuwetrivium.nl
Begeleiden van ‘denkgesprekken’ of filosoferen in organisaties; samen nadenken over fundamentele vraagstukken in een goed gesprek is onmisbaar in een organisatie. Het zorgt voor zorgvuldige besluitvorming, heldere communicatie, onderlinge betrokkenheid en professionele inspiratie.

www.innovatievemaatschappelijkedienstverlening.nl
De website van het lectoraat innovatieve dienstverlening. Van sociale professionals wordt veel verwacht. Ze moeten achter de voordeur kijken, zich actief bemoeien met opvoeding en levenswijze, en op het juiste moment ingrijpen. Maar hoever ga je daarin? En in wiens belang handel je? Dat zijn de morele dilemma’s waar het lectoraat zich op richt. Lector is Lia van Doorn.

www.internethulpverlening.nl
Internethulpverlening in een samenwerkingsverband van een groeiend aantal hulpverleners in Nederland.

www.methodieken.nl
De informatiebron voor methodisch werken (methodieken) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

www.metwaardenhelen.nl
Ondersteuning bij ethische dilemma’s in de zorgverlening. Dit stimuleert de betrokkenheid, de motivatie, de creativiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

www.moreel-kompas.nl
Deze website bevat links naar websites en boeken rondom moreel-ethische onderwerpen.

www.mijnvakbond.nl/jeugdzorgethiek
Informatie over jeugdzorgethiek voor werknemers in de jeugdzorg

www.nvmw.nl
De NVMW is hét platform en hét netwerk van ruim 4000 social professionals. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij behartigt de NVMW collectieve belangen van professionals. Bovendien borgt de NVMW de kwaliteit van het beroep en maakt kennisoverdracht mogelijk. De NVMW vertegenwoordigt het maatschappelijk werk in alle sectoren. Leden houden zich aan de Beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

www.nvmw.nl/professionals/beroepscode-inzien.html
Hier kan de beroepscode voor de maatschappelijk werker worden ingezien.

www.professionalisereninwelzijn.nl
Deze site geeft informatie over beroepsontwikkeling, opleiding, scholing en feiten en cijfers binnen de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

www.reflectietools.nl
Het lectoraat Reflectie op het handelen doet onderzoek naar reflectie in het onderwijs, maakt een analyse van wat er al aan reflectie op de instituten is, maakt tools voor reflectie binnen het onderwijs, en publiceert hierover onder andere via deze website.

www.rechtspraak.nl
Alles over recht en rechtspraak in Nederland.

www.rijksoverheid.nl
Dit is dé website van het Rijk. Informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.

www.seksuele-intimidatie.ophetwerk.nl
Over bijna alle onderwerpen vindt men startpagina's op het internet. Echter, niet van "seksuele intimidatie" of "ongewenste intimiteiten". Deze pagina wil u, als informatiezoekende, daarom op weg helpen met gerubriceerde links. Deze site is ondermeer bedoeld voor hulpverleners.

www.vptz.nl
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden.

www.zorgethiek.nl
Ethische dilemma's  van zorgverleners uit de dagelijkse praktijk; met name gericht op de zorgverlening in ziekenhuizen.

www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); een wet in het kader van zorg en ondersteuning.