Hoofdstuk 11: Contacten met derden

Hoofdstuk 11 gaat over het contact dat je als school hebt met derden. Besproken wordt het contact met de buitenschoolse opvang en andere samenwerkingspartners over de samenwerkingsmogelijkheden van de opvang van kinderen buiten schooltijden en de pedagogische afstemming.

Opdrachten

Klik op opderstaande link voor de opdrachten in Word:

Opdrachten hoofdstuk 11: Contacten met derden

Opdrachten hoofdstuk 11: Contacten met derden

1. Na schooltijd

Steeds vaker zie je dat de school een centrale plek krijgt in de wijk, waar kinderen ook buiten de reguliere schooltijden komen. Scholen maken hierin hun eigen keuzes en het kan dus onderwerp van gesprek zijn in een teamvergadering. Met deze activiteit ga  je je verdiepen in wat kinderen na schooltijd doen en wat de school hierin kan betekenen. Je kunt dit op je stageschool doen. Van je bevindingen maak je een presentatie.

Hoe ga je het doen?
*    Inventariseer wat de kinderen van de groep waar je stage loopt na school doen. Bedenk zelf welke vragen je hierover zou willen stellen. Denk daarbij aan waar ze naar toe gaan, of er begeleiding is van een volwassene, wat ze doen, wat ze ervan vinden en wat ze graag zouden doen als daar mogelijkheden voor waren.
*    Bedenk zelf een goede vorm om die informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan een interview, een kringgesprek, het bijhouden van een dagboek ...
*    Als je een goed beeld hebt van de vrijetijdsbesteding van de kinderen, denk je na over welke rol  de school hierin kan betekenen:
-     Is het zinvol als de school een brede school zou worden en waarom? Als de school al een brede school is, voorziet die dan in de behoefte van de kinderen?
-     Met welke instanties/personen zou de school samen kunnen werken (gebruik hierbij de gegevens van je inventarisatie onder de kinderen, de gemeentegids en de sociaal-culturele kaart van de school als die er is.).
-     Wie zou het moeten organiseren?
*    Verwerk je bevindingen en je conclusies in een presentatie.